REGULAMIN KORZYTANIA Z PLATFORMY HANDLOWEJ PINART.PL

I. DEFINICJE

 1. Usługodawca – firma Nadiart z siedzibą ul. Zielona 2, 32-500 Chrzanów, NIP: 6282209517, REGON: 120893746.
 2. Pinart.pl, Galeria - platforma handlowa znajdująca się pod adresem www.pinart.pl służąca zawieraniu transakcji kupna-sprzedaży pomiędzy użytkownikami.
 3. Produkt - rzecz ruchoma, będąca w sprzedaży na platformie Pinart.pl.
 4. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Pinart.pl.
 5. Rejestracja - czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Pinart.pl.
 6. Użytkownik zarejestrowany - osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej która pozytywnie przeszła proces rejestracji na platformie Pinart.pl
 7. Kupujący – każdy zarejestrowany Użytkownik, którego działania mają na celu nabycie produktów poprzez platformę Pinart.pl.
 8. Sprzedający - każdy zarejestrowany użytkownik, który został przyjęty przez Pinart.pl do grona Twórców i któremu udostępniono możliwość oferowania swoich produkty na stronach platformy Pinart.pl.
 9. Sklep – strona Sprzedającego zawierająca warunki sprzedaży, politykę prywatności oraz oferowane przez Sprzedającego Produkty.
 10. Sprzedaż - procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Usługodawca Pinart.pl nie jest stroną w transakcji sprzedaży. Sprzedaż zawierana pomiędzy Użytkownikami, poprzez platformę handlową Pinart.pl ma charakter umowy zawieranej na odległość.
 11. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego mające na celu zawarcie umowy kupna-sprzedaży produktów przy wykorzystaniu platformy handlowej Pinart.pl.
 12. Regulamin - niniejszy regulamin.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Korzystanie z serwisu internetowego Pinart.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

A. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik platformy handlowej Pinart.pl musi mieć ukończone 18 lat. Zawieranie transakcji poprzez osoby które nie ukończyły 18 roku życia są możliwe wyłącznie pod nadzorem prawnego opiekuna.
 2. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowość podanych przy rejestracji danych osobowych oraz utrzymanie w tajemnicy hasła niezbędnego do zalogowania się w Pinart.pl.
 3. Użytkownik korzystający z platformy Pinart.pl nie może naruszać prawa, prowadzić działań nielegalnych lub działać na szkodę Pinart.pl oraz innych jej Użytkowników.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie zamieszczane na stronach Pinart.pl materiały m.in. zdjęcia, opisy, komentarze., oświadczając jednocześnie, że posiada do nich pełnię praw autorskich.
 5. Użytkownik zezwala Usługodawcy na publikowanie zamieszczonych zdjęć, opisów i komentarzy na stronach Pinart.pl oraz na innych należących do Usługodawcy serwisach, jak również na ich wykorzystanie w celu promocji serwisu Pinart.pl.
 6. Użytkownik nie może wysyłać niechcianych informacji i ofert handlowych (spam) do innych Użytkowników platformy Pinart.pl.
 7. Użytkownik w żaden sposób nie może przekazać, czy też odsprzedać swojego konta innemu Użytkownikowi.
 8. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika niniejszego regulaminu bądź działania na szkodę Pinart.pl lub innych Użytkowników serwisu, konto może zostać zablokowane bądź usunięte.
 9. Użytkownicy mogą komunikować się ze Sprzedającymi poprzez udostępniony w serwisie system wiadomości w celu uzyskania dodatkowych informacjo o ofertach oraz usprawnienia obsługi składanych zamówień. System wiadomości nie może być wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 10. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta.

B. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach. Wprowadzone zmiany będą obowiązywać dla wszystkich zamówień złożonych po wejściu w życie nowego Regulaminu. Usługodawca poinformuje Użytkowników o wprowadzeniu zmian w Regulaminie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników oraz za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie zawartych przez nich umów kupna-sprzedaży. Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za inne działania podjęte przez Użytkowników z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do monitorowania i moderowania korespondencji pomiędzy Użytkownikami prowadzonej za pośrednictwem systemu wiadomości dostępnego w Galerii.
 4. Usługodawca dba o wybór Sprzedających oraz oferowane przez nich Produkty nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność wystawianych Produktów oraz prawdziwość i rzetelność podawanych informacji.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości ofert Użytkowników w zakresie m.in. nazwy produktu, opisu, zdjęć, kategorii itp.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego usunięcia ogłoszenia, jeśli Produkty sprzedawane przez Użytkownika zostały uznane za nie spełniające kryteriów jakości, zawierają treści niezgodne z prawem, obraźliwe, wulgarne lub łamiące w jakikolwiek inny sposób przyjęte normy społeczne czy niniejszy regulamin.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta jak również do odmowy świadczenia usług Użytkownikowi naruszającemu postanowienia niniejszego regulaminu lub działającego na szkodę Usługodawcy
 8. Usługodawca dołoży starań w celu zapewnienia poprawnego działania Galerii nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu platformy powstałe z przyczyn niezależnych.

III. REJESTRACJA

 1. Składanie zamówień, kontakt ze Sprzedającymi wymaga uprzedniej rejestracji konta na platformie Pinart.pl.
 2. W celu rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny, podając dobrowolnie: swoje imię i nazwisko, datę urodzenia (opcjonalnie), adres e-mail oraz hasło.
 3. W procesie składania zamówienia Kupujący podaje pełny adres, na który powinny być wysłane zamówione przedmioty oraz adres rozliczeniowy.
 4. Użytkownik rejestrowany jako Sprzedawca podaje nazwę, pod którą zamierza występować w Galerii. Użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są również podać nazwę firmy, jej NIP, adres rejestrowy oraz dane umożliwiające rozliczenie.
 5. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, Użytkownik zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji. Za skutki podania błędnych lub nieaktualnych danych odpowiada Użytkownik.
 6. Usługodawca ma prawo zażądać poświadczenia podanych podczas rejestracji danych stosownym dokumentem i uzależnić od tego decyzję o świadczeniu usług i dostępie do platformy Pinart.pl.
 7. Rejestracja konta użytkownika jest darmowa.
 8. Rejestrując się, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (tzw. RODO) i polityką prywatności przedstawioną w rozdziale VIII regulaminu.
 9. Użytkownik, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., ma możliwość wglądu do danych osobowych i ich zmiany, a także wydania polecenia usunięcia ich z bazy.

IV. ZASADY ZAKUPÓW

A. Składanie zamówień

 1. Warunki sprzedaży Produktów określa Regulamin danego Sprzedawcy zamieszony w jego Sklepie widocznym w Galerii.
 2. Przedmiotem sprzedaży są Produkty prezentowane przez Sprzedawców na stronach ich Sklepów w momencie składania Zamówienia.
 3. Wszystkie ceny podane na stronach platformy Pinart.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. Ceny te nie obejmują kosztów dostawy.
 4. Informację o kosztach i warunkach dostawy można uzyskać na stronie Sklepu, u którego zakupywany jest Produkt, a w przypadku składania zamówienia w formularzu Zamówienia. Od momentu złożenia Zamówienia koszty te mają charakter wiążący i nie mogą ulec zmianie.
 5. Usługodawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem formularza na platformie Pinart.pl poprzez dodanie wybranego Produktu do „Koszyka", wykonanie kolejnych czynności w oparciu o wyświetlane na stronie formularza komunikaty, aż po zatwierdzenie Zamówienia.
 6. W chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego na platformie Pinat.pl oferta staje się wiążąca dla stron Zamówienia. Sprzedawca i Kupujący są informowani o prawidłowym złożeniu Zamówienia oraz o jego szczegółach drogą e-mail. Usługodawca nie odpowiada za niedostarczenie wiadomości e-mail o złożeniu Zamówienia z powodów od niego niezależnych takich jak podanie nieprawidłowego adresu e-mail lub przekierowanie informacji o złożeniu Zamówieniu do wiadomości niepożądanych (spam).
 7. Kupujący mogą składać Zamówienia przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia. W przypadku zamówień złożonych w dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i święta, Zamówienia te będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
 8. Kupującemu przysługuje prawo do anulowania lub modyfikacji Zamówienia nie później niż do czasu rozpoczęcia realizacji Zamówienia. W tym celu należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą i poinformować go o zmianach w Zamówieniu. Nie narusza to w żaden sposób praw Kupujących do odstąpienia od umowy zawartej ma odległość opisanego w rozdziale IV pkt. 5.

B. Warunki płatności

 1. Kupujący w momencie potwierdzenia złożonego zamówienia zobowiązuje się do zapłaty ustalonej w zamówieniu ceny wraz z kosztami dostawy. Zapłaty ustalonej ceny za Produkt Kupujący dokonuje na rzecz Usługodawcy.
 2. Kupujący zobowiązany jest uiścić opłatę za złożone Zamówienie w terminie 5 dni od chwili zawarcia umowy kupna-sprzedaży. W przypadku braku informacji o zapłacie w terminie Usługodawca ma prawo do anulowania Zamówienia, a konto Kupującego może zostać zablokowane.
 3. Dostępne formy płatności:
 • Płatność na rachunek bankowy,
 • Płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Paypal
 • Płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24
 1. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po zaksięgowaniu ustalonej ceny na koncie Usługodawcy.
 2. Koszty związane ze zleceniem przelewu za zamówione Produkty ponosi Kupujący.

C. Warunki dostawy

 1. Sprzedawca wysyła Produkty do Kupującego w terminie i na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu Sprzedawcy.
 2. Koszty przesyłki ponosi Kupujący i są one zależne od rodzaju zakupionych Produktów, ich wielkości i wartości.
 3. Realizacja zamówienia następuje na adres dostawy wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędny lub nieprawidłowy adres dostawy podany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia.
 5. W przypadku przedłużenia czasu realizacji Zamówienia Sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Kupującego i podaniu Kupującemu nowego terminu realizacji Zamówienia.
 6. Nie ma możliwości odbioru osobistego zakupionych przedmiotów. Dostarczanie Produktów jest możliwe wyłącznie za pomocą form przesyłki wymienionych na stronie Sklepu Sprzedawcy.

D. Gwarancja i rękojmia

 1. Każdemu Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji.
 2. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez Sprzedającego. Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Produktu Kupującemu, chyba że Sprzedający zastrzegł inaczej.
 3. Składając reklamację Kupujący winien podać imię i nazwisko, dane do kontaktu, nr zamówienia oraz dokładnie opisać przyczynę reklamacji i żądanie wobec Sprzedawcy, a także dołączyć dokument sprzedaży bądź jego kserokopię. Reklamacja winna być złożona pisemnie i przesłana na adres Sprzedawcy. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący możne skorzystać z systemu wiadomości oferowanego przez serwis.
 4. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu gwarancji jest zobowiązany do przesłania Produktu będącego przedmiotem postępowania reklamacyjnego wraz z dokumentem reklamacji na adres siedziby Sprzedawcy.
 5. Sprzedający jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w przeciągu 14 dni od jej wpłynięcia.
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Produktu (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 7. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Produktu. Reklamacja winna być złożona pisemnie i przesłana na adres Sprzedawcy. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący możne skorzystać z systemu wiadomości oferowanego przez serwis.
 8. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy.
 9. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym.
 10. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne zakupionego Produktu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 11. Usługodawca nie jest stroną umowy kupna-sprzedaży i nie może być stroną postępowania reklamacyjnego. Usługodawca jedynie pośredniczy w sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

E. Odstąpienie od umowy

 1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny. W celu odstąpienia od umowy Kupujący winien złożyć stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania Produktu. Za dochowanie terminu uznane zostanie wysłanie oświadczenia przed jego upływem np. drogą e-mail lub poprzez system wiadomości.
 2. Oświadczenie o chęci odstąpienia od umowy musi zawierać imię i nazwisko Kupującego, nr zamówienia, nazwę przedmiotu i nr konta bankowego Kupującego, na który zostanie dokonany zwrot płatności o ile niemożliwy będzie zwrot płatności użyty w pierwotnej transakcji.
 3. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od zawartej umowy sprzedaży, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Produktu Sprzedawcy wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Zwrot Produktu powinien nastąpić nie później niż 14 dni od daty, w której Kupujący odstąpił od umowy.
 4. W przypadku, gdy wraz z zakupionym Produktem dostarczany był paragon powinien on zostać odesłany wraz z Produktem. Jeżeli wraz z Produktem dostarczona została faktura Kupujący ma obowiązek załączyć wraz ze wracanym Produktem podpisaną fakturę korygującą.
 5. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Przedmiotu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza granice zwykłego zarządu.
 7. Koszty odesłania Produktu do Sprzedającego ponosi Kupujący i nie podlegają on zwrotowi.
 8. Sprzedający w terminie 14 dni od daty otrzymania zwracanego Produktu wraz z dowodem zakupy oraz oświadczenia o dostąpieniu od umowy zobowiązany jest do zwrotu środków za Zamówienie na konto Kupującego wskazane w oświadczeniu. Zwrot środków następuje w wysokości ceny Produktu i kosztu przesyłki równemu najtańszej dostępnej formie dostawy.
 9. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy Kupujący zgodził się na inną formę zwrotu należności.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku:
 • Produktu wykonanego na indywidualne zamówienie, personalizowanego.
 • Produktu, w którym na życzenie Kupującego dokonano zmian np. rozmiaru.
 1. Adresem właściwym do zwrotu produktu jest adres Sprzedającego, nie adres Usługodawcy.

F. Pozostałe

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany ceny Produktów, udzielania rabatów i przeprowadzania promocji na Produkty w swoim Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących w związku ze złożonym już zamówieniem.
 2. Wszelkie kwestie sporne związane z transakcją, jak i przedmiotem transakcji, powinny być rozwiązywane przez strony umowy kupna/sprzedaży - Sprzedawcę i Kupującego.
 3. Zabrania się Użytkownikom namawiania drugiej strony transakcji do sprzedaży oferowanych w Pinart.pl Produktów poza serwisem.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub całkowitego usunięcia konta Użytkownika co do którego istnieją uzasadnione obawy o próbę pominięcia w transakcji udziału Usługodawcy.

V. RECENZJE

 1. Na platformie Pinart.pl Użytkownicy mają możliwość dodawania opinii dla zakupionych produktów oraz recenzji Sprzedających.
 2. Usługodawca zabrania umieszczania w opiniach HTML, odniesień do innych Sprzedawców, cen, danych osobowych, obraźliwych lub naruszających prawa autorskie komentarzy lub jakichkolwiek treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderacji opinii lub jej całkowitego usunięcia, jeśli opinia ta zawiera naruszające regulamin treści.
 4. W sytuacji, gdy stosunek opinii negatywnych do pozytywnych Użytkownika osiągnie niepokojący poziom, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub całkowitego usunięcia konta nierzetelnego Użytkownika.

VI. KORESPONDENCJA

 1. Pinart.pl umożliwia korespondencję pomiędzy Użytkownikami poprzez dostępny w serwisie system wiadomości.
 2. System wiadomości ma na celu uzyskanie przez Kupujących dodatkowych informacji o produktach, usprawnienie procesu negocjacji oraz obsługi zamówień i nie może być wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Administracja serwisu ma prawo do przeglądania, moderowania oraz modyfikowania korespondencji prowadzonej za pośrednictwem udostępnionego systemu wiadomości.
 4. Korzystanie z udostępnionego w serwisie Pinart.pl systemu wiadomości jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.

VII. REKLAMACJE W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA PLATFORMY

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w zakresie korzystania z Platformy Pinart.pl. Reklamację można złożyć poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub tradycyjną pocztą na adres Usługodawcy.
 2. Reklamacja w zakresie korzystania z Platformy Pinart.pl powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika, dane kontaktowe, opis przyczyny reklamacji oraz żądania wobec Usługodawcy.
 3. Reklamacja w zakresie korzystania z Platformy Pinart.pl zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od daty jej złożenia.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Usługodawca został zobowiązany do przekazania informacji o tym na jakich zasadach wykorzystywane są dane osobowe.

A. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Nadiart z siedzibą ul. Zielona 2, 32-500 Chrzanów, NIP: 6282209517, REGON: 120893746.
 2. Wszystkie dane osobowe pozyskiwane są dobrowolnie – podczas zakładania konta, przesyłania zapytania poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail czy wyrażanie zgody na newsletter.
 3. Korzystanie z serwisu wymaga od Użytkownika podania następujących danych: imię, nazwisko, płeć (nieobowiązkowo), data urodzenia (nieobowiązkowo), adres, adres e-mail, numer telefonu, login. Ponadto w przypadku Użytkownika zarejestrowanego jako Sprzedawca numer konta bankowego oraz inne dane niezbędne do wystawienia faktur oraz rozliczenia sprzedaży.
 4. Administrator przetwarza i przechowuje dane w celu umożliwienia korzystania Użytkownikom z platformy Pinart.pl, zawierania transakcji kupna-sprzedaży, obsługi posprzedażowej, otrzymywania wiadomości newsletter, a także w celu przesyłania informacji marketingowych m.in. takich jak promocje i akcje organizowane przez Pinart.pl
 5. W przypadku Użytkowników przeglądających Galerię zbierane są jedynie informacje o ruchu takie jak adres IP, id sesji, lokalizacja służące wyłącznie do celów analitycznych.

B. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator dokłada starań, aby zapewnić możliwie najlepszą ochronę powierzonych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

C. Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez czas nieokreślony, do momentu skorzystania przez Użytkownika z prawa do usunięcia danych lub przez czas wymagany prawnie w przypadku przechowywania informacji o transakcjach handlowych (dotyczy złożonych zamówień).

D. Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe Administrator udostępnia jedynie podmiotom niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Pinart.pl:
 • Sprzedawcy jako stronie transakcji sprzedaży – dane niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia,
 • Instytucji finansowej pośredniczącej w procesie płatności - dane niezbędne do realizacji płatności online, w przypadku, gdy Użytkownik wybierze tę opcję płatności,
 • Firmie świadczącej usługi hostingowe, utrzymującemu serwery Pinart.pl i przechowującej dane na tych serwerach,
 • Instytucjom rządowym lub innym organom, uprawnionym do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 1. Wymienione w pkt. 1 podmioty, po uzyskaniu od Administratora danych Użytkowników, mają obowiązek spełnić wobec Użytkownika wszelkie obowiązki wynikające z przepisów prawa dotyczące ochrony prywatności.

E. Zmiana i usunięcie danych osobowych

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany bądź uaktualnienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Użytkownik w każdej chwili może odwołać udzieloną zgodę wysyłając wiadomość do Usługodawcy poprzez e-mail, formularz kontaktowy lub pocztą tradycyjną.

IX. PRAWA AUTORSKIE

 1. Autorskie prawa majątkowe do logo "Pinart.pl" i innych elementów graficznych przysługują Usługodawcy. Ich wykorzystanie jest możliwe wyłącznie za uprzednią zgodą Usługodawcy.
 2. Zamieszczenie przez Użytkowników materiałów, w tym zdjęć, opisów przedmiotów i opinii na platformie Pinart.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
 3. Użytkownik umieszczając materiały na stronach Pianrt.pl wyraża zgodę na ich dowolne wykorzystanie przez Pinart.pl.- m.in. na ich publikację w serwisach powiązanych z Pinart.pl oraz w mediach tradycyjnych i elektronicznych w celach marketingowych i informacyjnych.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zachowania na serwerach oraz dalszego wykorzystania materiałów zamieszczonych przez Użytkownika na platformie Pinart.pl także po zakończeniu współpracy z Użytkownikiem lub po zablokowaniu lub usunięciu jego konta na platformie Pinart.pl.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dn. 01.09.2018r.